Pentingnya Akhlak dalam Diri Seorang Muslim

 

Akhlak merupakan suatu sifat yang melekat pada setiap individu-individu manusia yang akan tercermin dalam setiap perbuatan maupun kebiasaan yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam islam diajarkan bagaimana menjadi muslim yang baik, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat lima waktu, puasa dan zakat saja. Pentingnya akhlak dalam diri seorang muslim sangat harus kita tanam dalam diri.

Mungkin selama ini kita anggap bahwa seorang muslim yang baik adalah muslim yang melaksanakan hal tersebut. Namun ada satu hal yang banyak di lupakan oleh orang-orang kalau seorang muslim yang baik adalah manusia yang mempunyai akhlak yang mulia. Begitu pentingnya akhlak bagi setiap umat muslim dalam membentengi kaidahnya dalam Islam. Karena jika seorang muslim membentengi dirinya dengan akhlak yang mulia maka sama saja ia menjaga dan membentengi diri dari hal-hal buruk yang bisa saja masuk kepada dirinya.

Pentingnya akhlak dalam diri seorang  muslim juga diperkuat dengan hadist nabi besar umat Islam yaitu ”tiada lurus imam seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya”. Dari hadist tersebut hendaknya seorang muslim yang taat menyeimbangkan ibadahnya dengan akhlak perbuatannya sehari-hari, karena jika seorang muslim hanya menjalankan ibadahnya saja bahkan siang dan malam tidak pernah putus, itu sama saja ia menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya.

Pentingnya Akhlak dalam Diri Seorang Muslim

Mengatasi akhlak itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam bidang pendidikan disekolah maupun dirumah. Akhlak juga dibagi menjadi dua macam :

  • Akhlak Mahmudah atau akhlak yang terpuji. Ini termasuk budi pekerti yang baik. Menurut Hasan rahimahullah bahwa budi pekerti yang baik adalah menunjukkan wajah yang berseri-seri, memberikan bantuan sebagai tanda kedermawanan dan menahan diri dari perbuatan yang menyakiti.

 

Contoh akhlak terpuji di dalam al-Quran surat Ali-imran (3): 159, yang artinya: “Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

 

  • Akhlak Madzmumah atau akhlak yang tercela. Al-Quran menjelaskan akhlak tercela ini di dalam surat al-Hujurȃt (49): 12, Yang artinya:  Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

 

Contoh akhlak tercela ini di dalam hadits Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. telah bersabda: “Ada empat perkara, barangsiapa yang memiliki semuanya itu dalam dirinya, maka ia adalah seorang munafik, sedang barang siapa yang memiliki salah satu dari sifat-sifat itu di dalam dirinya, maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan, sehingga ia meninggalkan sifat tadi.

 

Maka dari itu pentingnya menanam akhlak dalam diri seorang muslim sangat harus kita perhatikan dengan sifat yang baik-baik sehingga kita bisa terhindar dari sifat akhlak yang buruk ataupun tercela seperti yang sudah dicontohkan oleh akhlak madzmumah diatas. Adapun akhlak yang baik ini bisa kita dapatkan dilingkungan sekolah yang baik pula dan sekolah yang bisa mengajarkan serta menghantarkan kita menuju memiliki akhlak yang mulia.

 

Smpit Ar-Rudho adalah sekolah islam yang insyaallah bisa melahirkan putra/putri serta mengantarkan siswa dan siswi menjadi anak-anak yang sholeh dan sholeha serta memiliki akhlak yang mulia. Untuk informasi dan insyaallah pengetahuan yang bermanfaat dari Smpit Ar-Rudho bisa dengan cara follow yuk social media Smpit Ar-Rudho berikut :

Instagram : @smpitarrudho
Facebook : @smpislamterpaduarrudho
Youtube : SMPIT AR-RUDHO
Telephone : 081318784004 / 021-8649354